GOT A QUESTION? GO TO FAQ FIRST


If you got any problem or any question with the Application, find your answer right here!

Installation

1Where can I download the Ride-SmarteR ® Application?
Currently, we support Web platform. Use your computer, smart mobile device to connect internet and browse to this website.
2Does this application require sensitive permissions from my phone/tablet?
No! This application just need basic permissions to run. We don't access your personal information as well as credit card or SMS.
We highly recommend you to download application from our official store.
3Does this application take too much system resource?
No! Ride-SmarteR application is a hybrid app is a combination of native and web languages, all processing is done at the server, the application only displays the user-friendly interface, that is extremely light and fast.
This application does not have any active processes in the background after you exit the application, so it will not consume RAM.
4How does this application work?
The application is an user interface has direct connection to the server system for the exchange of user data was updated continuously to avoid data losing.
Ride-SmarteR needs an internet connection to access functions from server system.

Cài đặt

1Tôi có thể cài đặt ứng dụng này từ đâu?
Hiện tại Ride-SmarteR® hỗ trợ Web application cho các loại hệ điều hành Bạn chỉ cần sử dụng máy tính hoặc các thiết bị di động thông minh kết nối internet và tới trang web này.
2Ứng dụng này có đòi hỏi những quyền nhạy cảm trên điện thoại/máy tính bảng không?
Không! Ứng dụng Ride-SmarteR chỉ đòi hỏi những quyền cơ bản để khởi chạy ứng dụng như kiểm tra thông tin Internet hoặc báo rung, tuyệt đối không can thiệp đến những quyền của hệ thống cũng như những dữ liệu cá nhân của bạn.
Một lần nữa, chúng tôi khuyến nghị bạn nên tải ứng dụng ở trang chính thức của Ride-SmarteR®.
3Ứng dụng này có chiếm nhiều tài nguyên điện thoại/máy tính bảng không?
Không! Ứng dụng Ride-SmarteR® là một ứng dụng lai được kết hợp giữa ngôn ngữ thuần và web, mọi xử lý đều được thực hiện ở máy chủ, bên dưới ứng dụng chỉ hiển thị giao diện người dùng thân thiện nên hoàn toàn nhẹ và nhanh.
Ứng dụng này không có bất kỳ một tiến trình nào hoạt động ở nền sau khi bạn thoát ứng dụng nên không tiêu tốn về RAM.
4Ứng dung này hoạt động như thế nào sau khi được cài đặt?
Ứng dụng là một giao diện người dùng kết nối trực tiếp với hệ thống máy chủ để trao đổi dữ liệu người dùng và liên tục cập nhật để tránh thất thoát dữ liệu.
Ứng dụng cần kết nối internet khi hoạt động để đảm bảo có thể truy xuất những chức năng từ máy chủ.

Processing

1Does this application work without Internet
Unfortunately not. This application works based on integrated communication between user's device and server. All data and processing activities are at server to prevent user's data lost. This application consumes very minimum internet resources, you may not need to worry about the data transaction fee.
2Can I use this application on many devices?
Yes, of course. However, if you attempt to upload data at the same time from more than 1 devices, it may crash, and one of the data could be uploaded and saved
3What should I do if the application keeps shutting down
Please do not worry, all of your data is not on your device but on server, thus no data lost when you have problem with your device. You then can clear all data/cache/cookies on your device and restart the application. If the problem still exist, please contact us for support: ridesmarter.supp@gmail.com
4Can I use shared account?
This is absolutelly not recommended. All accounts are registered freely, you should have your own account and not for share. We are not responsible for your data lost due to sharing your account

Xử lý

1Ứng dụng có thể hoạt động khi không có Internet không?
Không. Ứng dụng hoạt động dựa trên nền tảng mô hình giao tiếp giữa ứng dụng người dùng và máy chủ, toàn bộ những xử lý và lưu trữ đều nằm ở máy chủ nhằm tránh thất thoát dữ liệu người dùng. Ứng dụng sử dụng rất ít tài nguyên Internet, do đó bạn sẽ không phải lo vấn đề về phí dữ liệu.
2Tôi có thể dùng ứng dụng này trên nhiều thiết bị không?
Chắc chắn rồi. Bạn hoàn toàn có thể làm được điều này.
Nên nhớ rằng nếu bạn thực hiện hành động ghi dữ liệu đồng thời từ 2 thiết bị khác nhau cùng một thời điểm thì có thể xảy ra xung đột và một trong số chúng sẽ được lưu lại.
3Tôi phải làm gì khi ứng dụng bị tắt đột ngột liên lục?
Nếu gặp phải trường hợp này, bạn hãy yên tâm vì tất cả dữ liệu của bạn không nằm ở máy mà được lưu trữ ở máy chủ, do đó sẽ không có chuyện thất thoát dữ liệu.
Bạn hãy thực hiện clear data/cache/cookie trên máy bạn và tiến hành chạy lại ứng dụng.
Nếu hành vi này tiếp tục xảy ra, hãy liên hệ đội hỗ trợ của chúng tôi.
email: ridesmarter.supp@gmail.com.
4Tôi có thể dùng chung tài khoản với người khác không?
Điều này hoàn toàn không nên vì mọi tài khoản đều được đăng ký miễn phí, bạn nên có một tài khoản cho riêng mình và không nên chia sẻ với bất cứ ai.
Trong trường hợp thất thoát tài khoản và dữ liệu do bạn chia sẻ tài khoản, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Security

1Does this app refer to user's personal data?
No. This app will not search or use of your personal information. Use with worry free
2Is my bike information secured?
Yes. Your bike information is stored and encrypted on the server
3How about my account security
Your account is secured by your only password. It has been encrypted and there is no chance to be de-coded. Application Administrators could not know what is your real password

Bảo mật

1Ứng dụng có truy cập những dữ liệu cá nhân người dùng không?
Không. Ứng dụng không truy cập bất cứ dữ liệu cá nhân nào của bạn. Bạn hoàn toàn có thể yên tâm về điều này.
2Dữ liệu liên quan đến xe của tôi có được bảo mật không?
Tất cả các dữ liệu đều được lưu trữ ở hệ thống máy chủ, không ai có thể đọc được dữ liệu của bạn.
3Tài khoản của tôi có được bảo mật không?
Bạn có thể hoàn toàn tin tưởng, chúng tôi đã mã hóa mật khẩu đăng nhập của bạn hoàn toàn và không có khả năng dịch ngược, ngay cả Administrators cũng không biết mật khẩu của bạn thực sự là gì.

Setting

1How do I change application language?
Currently Ride-SmarteR supports English and Vietnamese. You can switch between those two by selecting Menu Setting / Language
2What does Currency unit mean?
It's your default Currency unit using throughout the application.
Changing your default Currency unit helps you saving time in converting cost of your new bike/mod/maint.
You still can select the other Currency unit during updating those information.
As of now, Ride-SmarteR support VND and USD
3What does ODO unit mean?
It's your bike's Odometer unit. Could be Miles in some countries and in Km in others and the application allows you to choose your default unit, either in Mile or Km.
The same principle as Currency unit, you can still switching between them anytime you need to

Thiết lập

1Làm sao để tôi có thể thay đổi được ngôn ngữ?
Hiện tại Ride-SmarteR hỗ trợ 2 ngôn ngữ là Tiếng Việt và Tiếng Anh, bạn có thể thay đổi tùy chọn ngôn ngữ ở Menu Settings/ Language.
2Đơn vị tiền tệ có nghĩa là gì?
Đơn vị tiền tệ là đơn vị tiền tệ mặc định của bạn, điều này không có nghĩa là bạn chỉ được chọn một đơn vị tiền tệ mà không được chọn cái khác.
Đổi đơn vị tiền tệ mặc định để giúp bạn giảm bớt thời gian chọn đơn vị tiền tệ mỗi khi cần bổ sung một xe/món đồ chơi/lịch bảo trì mới.
Bạn vẫn có thể chọn đơn vị tiền tệ khác trong lúc cập nhật chúng.
Hiện Ride-SmarteR hỗ trợ 2 đơn vị tiền tệ là VND và USD.
3Đơn vị ODO nghĩa là gì?
Đó là đơn vị trên đồng hồ quãng đường xe bạn đã đi được. Đối với một số nước phương Tây, đơn vị ODO. được dùng là Mile, tùy chọn này cho phép người dùng thay đổi đơn vị ODO mặc định của mình.
Tương tự như đơn vị tiền tệ, chúng ta có thể sử dụng được cả 2 đơn vị km và mile trong suốt quá trình sử dụng.

Profile

1How do I change my Avatar photo?
For Web Application, just simply click on your current Avatar and it will lead you to select new one.
For Android Application, use the Edit button on the top-right corner of Profile page.
2How do I change my personal info?
For Web Application, just simply click on Edit button at end of Profile page.
For Android Application, use the Edit button on the top-right corner of Profile page.
3How do I change the Profile picture?
Currently, it's application default picture. You can not change
4Why my birthday is 01-01-1970?
It's default date of the system, if seeing this, means you have not updated your birthday.
After you updated your birthday, the 01-01-1970 will be replaced by your correct birthday

Hồ sơ

1Làm sao để thay đổi Avatar (ảnh đại diện)?
Đối với Web Application, bạn click trực tiếp avatar và chọn hình mới .
.Đối với Android Application, bạn sử dụng nút chỉnh sửa ở góc trên bên phải của trang Profile
2Làm sao để thay đổi thông tin cá nhân?
Đối với Web Application, bạn sử dụng nút edit ở phía cuối trang Profile.
Đối với Android Application, bạn sử dụng nút chỉnh sửa ở góc trên bên phải của trang Profile.
3Làm sao để thay đổi ảnh bìa?
Hiện tại ảnh bìa là ảnh mặc định của ứng dụng. Bạn không thể thay đổi ảnh bìa.
4Vì sao ngày sinh của tôi lại là ngày 01-01-1970?
Đây chính là ngày mặc định của hệ thống, nếu bạn thấy điều này có nghĩa bạn chưa cập nhật ngày sinh nhật của bạn.
Sau khi cập nhật, ngày 01-01-1970 sẽ được đổi lại đúng với ngày sinh nhật của bạn.

Garage

1How do I delete/remove a bike in my garage?
Currently the delete/remove bike function is providing for Premium users. So if you input wrongly a bike, please use edit function to change the info.
Please contact ridesmarter.supp@gmail.com for more information
2Why can't I update ODO figure in Maintenance and Modification?
To ensure the consistency and accuracy in relationship between timing and your bike ODO, application will not allow you to change the Maint/Mod ODO to bigger than your bike ODO. So you must update the current bike ODO before adding Maint/Mod information
3How do I replace bike Avatar picture?
You can click/touch the bike Avatar to change it.
4I want to hide some unecessary information in Satistics export, what should I do?
You can hide some unnecessary field/information in Statistics export by checking the one you want to show only
5Can I delete a Farkle/Modification?
You can browse to that Farkle/Modification and Delete that item by Delete button
6Can I delete a Maintenance item?
Currently the delete/remove Maintenance item is providing for Premium users. So if you input wrongly a Maintenance item, please use edit function to change the info.
Please contact ridesmarter.supp@gmail.com for more information
7What does "Have it done" mean in Maintenance?
If you select, means this Maintenance has been done and your Maintenance will be appeared in the past.
If you don't select, leave it blank, means this is your planned/scheduled Maintenance, will appear as future item. The application will notify you when coming closer to your scheduled date on your phone Calendar (for Android Application)
8Can I change Modification and Maintenance information after added?
Yes, you can change all information you have added into the system

Nhà xe

1Làm sao để xóa một xe trong Garage?
Hiện tại chức năng xóa xe trực tiếp đang được cập nhật dành cho premium users, do đó nếu bạn thêm một xe bị sai, vui lòng sử dụng chức năng chỉnh sửa để chỉnh sửa.
Vui lòng liên hệ ridesmarter.supp@gmail.com để biết thêm chi tiết.
2Vì sao tôi không cập nhật được ODO trong bão dưỡng và độ chế?
Để đảm bảo tính chính xác về mặt thời gian, chúng tôi không cho phép bạn bão dưỡng hay độ chế vượt quá ODO hiện tại. Vậy nên bạn cần cập nhật ODO hiện tại trước khi độ chế hay bảo dưỡng để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.
3Làm sao để đổi hình đại diện của xe?
Để đổi hình đại diện của xe, bạn vui lòng nhấn vào hình xe trong garage để thay đổi.
4Tôi muốn ẩn một số trường không cần thiết khi export thì phải làm sao?
Trong trang export, bạn có thể dử dụng chức năng ẩn các trường không muốn thể hiện trong file kết quả.
5Tôi có thể xóa một món đồ chơi không?
Riêng đối với đồ chơi xe, bạn có thể xóa trực tiếp bằng menu xóa khi chỉnh sửa món đồ đó.
6Tôi có thể xóa một lịch bảo trì không?
Hiện tại chức năng xóa lịch bảo trì trực tiếp đang được cập nhật dành cho premium users, do đó nếu bạn thêm một lịch bị sai, vui lòng sử dụng chức năng chỉnh sửa để chỉnh sửa.
Vui lòng liên hệ ridesmarter.supp@gmail.com để biết thêm chi tiết.
7Lịch bảo trì chưa hoàn thành là gì?
Đây là những lịch bảo trì bạn dự định sẽ làm trong tương lai, đối với những lịch này sẽ có thông báo khi gần đến ngày trên lịch của bạn (Đối với Android Application).
8Tôi có thể thay đổi thông tin sau khi đã thêm lịch bảo trì, đồ chơi hay không?
Mọi thông tin liên quan đến xe đều có thể chỉnh sửa được sau khi thêm vào hệ thống bằng các chức năng chỉnh sửa.

Others

1Is this Application free?
We provide all features we have now for all users, FREE for first year (365 calendar days) counting from your registration date.
2What we'll do after first year after registration?
After first year of your registration, you have choices to stay as a Standard user or upgrade to Premium user.
- Standard user will entertain all of current features (excluding Statistic export).
- Premium user will be provided some more value added features in the future.
To convert from Standard user to Premium user, we do request a very small subscription fee. Please be noted that we will never automatically charge you for your subscription.
3Will my data be deleted or moved or blocked if I stay with Standard user?
No. It will never happen that way.
Your data will be remained as they are if you decide to be Standard user after first year.
You will still be able to access and work with your data as normal.
4Can I have customized feature for my own?
That's interesting. However we should go for the needs of the majority as the Application is designed to serve everybody.
If you have any idea or suggestion, please feel free to contact us via Contact page, we will consider all comments and may develop new features to match with actual requirements

Những vấn đề khác

1Ứng dụng này là miễn phí?
Chúng tôi cung cấp ứng dụng với các chức năng hiện tại cho tất cả mọi người dùng, hoàn toàn MIỄN PHÍ cho một năm đầu (365 ngày) kể từ ngày đăng ký thành viên.
2Sau một năm tài khoản của tôi sẽ thế nào?
Sau năm đầu tiên sử dụng, người dùng có thể lựa chọn sử dụng tài khoản Standard hoặc nâng cấp lên tài khoản Premium.
- Tài khoản Standard sẽ được sử dụng tất cả các chức năng hiện có của Ứng dụng (trừ chức năng Statistic export).
- Tài khoản Premium sẽ được cung cấp thêm một số chức năng khác trong tương lai.
Để nâng cấp từ tài khoản Standard lên thành tài khoản Premium chúng tôi sẽ thu một khoản phí duy trì rất nhỏ. Chú ý là chúng tôi hoàn toàn không tự ý thu phí của người dùng.
3Dữ liệu của tôi có bị xóa, di chuyển hay khóa lại nếu tôi vẫn sử dụng tài khoản Standard hay không?
Không. Không bao giờ có chuyện đó..
Dữ liệu của bạn sẽ vẫn như cũ nếu bạn quyết định sử dụng tài khoản Standard sau một năm sử dụng.
Bạn vẫn luôn có thể truy cập và sử dụng dữ liệu của mình như bình thường.
4Tôi có thể yêu cầu một chức năng trong ứng dụng dành riêng cho tôi không?
Rất hay. Tuy nhiên chúng ta nên đi theo nhu cầu của số đông người dùng, vì Ứng dụng này phục vụ tất cả mọi người.
Nếu bạn có ý tưởng hay gợi ý nào đó, hãy đừng ngại liên lạc với chúng tôi theo các địa chỉ ở trang Contact, chúng tôi sẽ nghiên cứu tất cả những yêu cầu và gợi ý đó và có thể phát triển các chức năng mới cho phù hợp nhu cầu người dùng.

STILL NOT ANSWERED? CONTACT US


Contact us